Licenční smlouva k užívání programů studia Datales.

1. Základní ujednání

Tato je smlouva je uzavírána mezi vámi (buď jednotlivcem nebo subjektem) a studiem Datales zastoupené autorem programů Evženem Šrámkem. Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k užívání počítačového programu. Přijetím licenčního ujednání souhlasí uživatel se všemi jejími body.

Zkopírováním, instalací nebo užíváním programu přistupujete na podmínky této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, tento program neužívejte.

2. Licence programu a jeho registrace

Zkušební verze programu je poskytována bezplatně a je určena pro demonstraci produktu.

Program se neprodává, ale za poplatek se uděluje licence k jeho užívání. Pro udělení licence je nutné program zaregistrovat, registrace probíhá tak, že na počítači, kde je instalovaná zkušební verze programu se zjistí ID produktu a to se odešle autorovi. Ten vystaví fakturu a po její úhradě odešle autor uživateli elektronický klíč, který zajistí odblokování omezení ve zkušební verzi programu.

S jednou licencí lze program instalovat a používat pouze na jednom počítači (na kterém bylo získáno ID produktu). Počet instancí programu na jednom počítači není omezen.

3. Závazky uživatele

Není dovoleno provozovat kopie programu na jiném počítači, než na kterém byl program registrován. Program se nesmí užívat v počítačové síti, např. za pomocí technologie Virtuální privátní síť (zkratka VPN). Je zakázáno poskytovat produkt třetím osobám. Dále je zakázáno provádět jakékoliv zpětné analýzy programu nebo jinak zasahovat do jeho vnitřní struktury.

4. Vyloučení ostatních záruk

Ujistili jste se používáním výše zmíněné zkušební verze programu, že pracuje podle vašich požadavků a inzerovaných vlastností. Berete na vědomí, že program nemůže být zcela bezchybný.

5. Technická podpora

Každý legální uživatel má právo využívat technickou podporu výrobce. Kontakt je uveden na internetové stránce autora. Po dobu platnosti licence má uživatel právo využívat aktualice produktu, které jsou ke stažení na internetové stránce autora.

6. Autorské právo (Copyright)

Produkt je chráněn autorským zákonem platným v České republice podle mezinárodních dohod.

7. Doba platnosti licenčního ujednání

Licence se uděluje na stanovenou dobu (viz ceník). Toto ujednání zůstává po tuto dobu v platnosti, pokud uživatel produktu neporuší podmínky tohoto ujednání. V případě, že uživatel podmínky této licenční smlouvy poruší, pozbývá toto ujednání automaticky platnost a licence a s ní i právo užívat produkt zaniká.

8. Závěrečná ustanovení

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem uhrazení faktury za licenční poplatek.