Kniha faktur Pro

dokumentace k programu

Nový záznam

Nová data se vkládají pomocí tohoto formuláře. Vyvolá se z hlavního formuláře příkazem Data | Nový záznam nebo klávesou Ins.

 

Textová pole (kolonky) odpovídají struktuře databáze (viz datová datulka na hlavním formuláři).

Kolonka Číslo faktury se vyplňuje ručně nebo automaticky podle volby na formuláři Nastavení prostředí.

Do kolonky Odběratel/dodavatel u došlých faktur se uvede dodavatel, u odeslaných odběratel.

Do kolonky Specifikace je účelné záznam opatřit textem, který výstižně charakterizuje faktury. Vyplnění položky není z technického řešení ani legislativy povinné, ale je doporučováno ho vyplňovat.

Do kolonky Variabilní symbol číslo VS, je možné uvést pouze znaky 0-9.

Kolonka Částka je povinná, musí se uvést částka na dvě desetinná místa. Plátci DPH uvádějí celkovou částku, tedy součet základu daně a DPH.

Následující tři kolonky slouží pro evidenci datumu. Jejci popisky je možné upravit na formuláři Nastavení prostředí. Datum je možné vkládat pomocí kalendáře nebo tlačítky po pravé straně kolonky. Hodnotu datumu nelze zapisovat ručně z důvodu přesného tvaru výrazu.

Kolonka Poznámka je nepovinná, může být užitečná pro doplňující údaje k faktuře nebo dodavateli.

Poznámka: Napravo u kolonek Odběratel, Specifikace a Poznámka jsou tlačítka, která vyvolávají pomocný seznam. Tento seznam se naplňuje dynamicky z databáze již založených záznamů. Výběrem v seznamu (dvojklikem nebo označením položky a stiskem tlačítka Ok) se výraz přenese.

 

Tlačítko Reset obnoví do výchozího stavu neuložené hodnoty všech komponent.

Tlačítko Ok uloží změnu a uzavře formulář, naopak tlačítko Storno záznam stornuje.

 

 

Tlačítka Nový a navigační < (vzad) a > (vpřed) tak trochu nezapadají do logiky obvyklého uživatelského rozhraní, ale jsou velmi užitečná. Jejich význam spočívá v tom, že není potřeba pro každý nový záznam nebo editaci uzavírat a vyvolávat formulář. To je při velkém množství jednotvárných operací úmorné. Prostě kdykoliv pro stisku kteréhokoliv z těchto tří tlačítek dojde k uložení rozpracovaného záznamu a následně k založení nového (tlačítkem Nový) nebo přechod na předcházející či následující (zbylými dvěma). Pokud je záznam v režimu vkládání nebo editace, dojde nejprve k uložení případných změn. Všechny změny se průběžně promítají v hlavním formuláři, takže je možné průběžně sledovat změny v datové tabulce i v souhrnných údajích pod tabulkou. Dále je na hlavním formuláři v prostoru pod tabulkou uveden v hranatých závorkách režim programu:

Vyjádřeno slovním popisem to působí komplikovaně, ale po chvilce práce je tato logika snadno patrná a přispívá k pracovní pohodě.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:28:22.