Pokladní kniha

dokumentace k programu

Nový záznam

Nová data se vkládají pomocí tohoto formuláře. Vyvolá se z hlavního formuláře příkazem Data | Nový záznam nebo klávesou Ins.

 

Textová pole (kolonky) odpovídají struktuře databáze (viz datová datulka na hlavním formuláři).

Kolonka Datum se vyplňuje automaticky při založení záznamu. Vložené datum je podle zvolené volby Výchozí datum pro nový záznam v konfiguraci. Datum je možné změnit buď vyvolání nástroje kalendář (kliknutím na kolonku nebo na tlačítko Datum) nebo pomocí rychlým voleb (další tlačítka napravo).

Kolonka Číslo dokladu se vyplňuje automaticky při založení záznamu. Číslo není důvod měnit (přesto tak je možné učinit kliknutím na kolonku). Při změně pohybu se mění prefix, číselná hodnota vlasního čísla zůstává stejná.

Do kolonky Popis položky je účelné záznam opatřit textem, který výstižně charakterizuje pokladní doklad, repektive jeho účel. Vyplnění položky není z technického řešení ani legislativy povinné, ale je doporučováno ho vyplňovat.

Kolonka Částka je povinná, musí se uvést částka. S ohledem na zrušení haléřových mincí, nemá význam uvádět desetinná čísla. Proto se do této kolonky vkládají zásadně celá čísla.

Tlačítko Reset obnoví do výchozího stavu neuložené hodnoty všech komponent.

Tlačítko Ok uloží změnu a uzavře formulář, naopak tlačítko Storno záznam stornuje.

 

 

Tlačítka Nový a navigační < (vzad) a > (vpřed) tak trochu nezapadají do logiky obvyklého uživatelského rozhraní, ale jsou velmi užitečná. Jejich význam spočívá v tom, že není potřeba pro každý nový záznam nebo editaci uzavírat a vyvolávat formulář. To je při velkém množství jednotvárných operací úmorné. Prostě kdykoliv pro stisku kteréhokoliv z těchto tří tlačítek dojde k uložení rozpracovaného záznamu a následně k založení nového (tlačítkem Nový) nebo přechod na předcházející či následující (zbylými dvěma). Pokud je záznam v režimu vkládání nebo editace, dojde nejprve k uložení případných změn. Všechny změny se průběžně promítají v hlavním formuláři, takže je možné průběžně sledovat změny v datové tabulce i v souhrnných údajích pod tabulkou. Pod tabulkou je dále v hranatých závorkách uveden režim programu:

Vyjádřeno slovním popisem to působí komplikovaně, ale po chvilce práce je tato logika snadno patrná a přispívá k pracovní pohodě.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:31:08.