Faktury

dokumentace k programu

Konfigurace programu

Formulář Konfigurace obsahuje dva panely:

Konfigurace 1

Panel Obecné

Nastavení aktuálního roku - šipkami se nastaví letopočet požadovaného roku. Vytvoří se adresář, jehož název odpovídá uvedenému letpočtu. Do tohoto adresáře se ukládají jednotlivé vystavené faktury. Číslo nové faktury se generuje automaticky podle klíče: YYYYXXX kde YYYY je letopočet odvozený z tohoto údaje a XXX je pořadové číslo faktury. Pořadové číslo může obsahovat pouze 3 znaky, to odpovídá nejvyššímu číslu 999. U této verze programu šířené zdarma se nepředpokládá velký počet vystavených faktur. Pokud je limit 999 faktur omezující, je možné zakoupení placené verze programu, která umožňuje navíc další služby.

Daň z přidané hodnoty - zde se vybere, zda vystavovatel faktury je nebo není ptátcem daně z přidané hodnoty. Tato volba má vliv na prostředí programu a údaje vztahující se k dani z přidané hodnoty. Pokud se sazby DPH novelizací zákona změní, je možné je zde v příslušných kolonkách upravit.

Typ výpočtu daně z přidané hodnoty - tato volba má vliv na způsob výpočtu DPH.

Výchozí doba splatnosti - po založení nové faktury se nastaví kolonka Datum plnění a Datum vystavení podle aktuálního data nastaveném s sytému Windows. V kolonce Datum splatnosti se uvede datum posunuté o tolik dní, kolik je uvedeno v kolonce Výchozí doba splatnosti.

Typ symbolu v hlavičce faktury - touto volbou je možné rozhodnout jaký symbol (konstantní nebo variabilní) bude na faktuře uváděn. Protože formát pro ukládání hodnot faktury neumožňuje rozšiřování z důvodu zpětné kompatibility je alespoň možnost vybrání jednoho symbolu vyhovující kompromisní řešení. Konstantní symbol postupně ztrácí svůj význam a prakticky se nepoužívá (zejména v předpokládaném nasazení tohoto programu).

 

Konfigurace 2

Panel Údaje dodavatele

V jednotlivých polích se zadjí údaje dodavatele. Tyto údaje se přenášejí do tiskových sestav, z toho důvodu se nesmí opomenout!.

Kolonka Registrace by měla obsahovat výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob) nebo číslo živnostenského listu (u fyzických osob).

Konfigurace programu se ukládá do souboru Faktury.ini.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:26:32.