Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Uživatelské prostředí

Po spuštění programu se zobrazí hlavní formulář, který tvoří základní prostředí programu. Většina funkcí se vyvolává z hlavní nabídky, která je umístěna v prvním pruhu hned pod záhlavím formuláře nebo pomocí tlačítek na formuláři, které zastávají stejné funkce, jsou ale pohotověji dostupné. Hlavní plochu vyplňuje textové pole pro seznam kódů. V textovém poli je možné normálně zapisovat a provádět jakékoliv změny, podobně jako textových editorech (např. Poznámkový blok Windows). Předpokládá se však vkládání seznamů z externích podkladů nebo využití vestavěného generátoru kódů. Avšak možnost úpravy seznamu manuálními zásahy je významnou vlastností tohoto programu.

 

Hlavní nabídka

Tisk (Ctrl+P) - vyvolá Tiskový modul s možností přímého tisku, náhledu na tisk (s dalšími nastaveními a možnostmi), přímého exportu do PDF a vstupem do návrháře sestav (umožňuje editovat vybranou předlohu sestavy nebo vytvořit novou). Před spuštění modulu se zobrazí dialog Výběr předlohy pro tisk.

Konec programu - ukončí program

 

Vyprázdnit seznam - smaže veškerý text v textovém poli, pokud je zde nějaký vložen. Funkce se používá např. před vložením jiného textu ze schrávky, nebo před nového seznamu vestavěným generátorem kódů.

Vyvolat generátor - vyvolá formulář pro nastavení generátoru kódů.

 

Nápověda (F1) - vyvolá kontextovou nápovědu k programu.

Dokumentace k návrháři sestav (on-line) - spustí výchozí prohlížeč internetových stránek a zobrazí dokumentaci k uživatelské úpravě předloh sestav. Prostředí návrháře je české, dokumentace je bohužel v anglickém jazyce, ale je velice názorná. Pro tuto funkci je třeba mít aktivní připojení k internetu.

O programu - vyvolá informace o aktuální verzi programu a kontakt na autora programu.

 

Vložení seznamu

Před tiskem je nejprve nutno připravit jeden nebo obvykle více více výrazů. K tomu je určeno textové pole vykrývající převážnou plochu hlavního formuláře. Pole se chová jako prostředí textového editoru, např. Poznámkového bloku známého z Windows. Pokud do jeho plochy kliknete pravým tlačítkem myši, vyvolá se tzv. lokální nabídka (popup menu) a z ní je patrné, jaké úkony je možné s textem provádět. Předpokládá se, že uživatelé dají přednost horkým klávesám, které jsou přidělené skoro všem funkcím a jsou standardní a pro většinu uživatelů zažité.

Přestože nic nebrání vypisovat výrazy pro kódy klávesnicí, spíše to bude ojedinělý postup, např. pro malý počet položek. Pravděpodobně nejčastěji budete seznam vkládat z jiného programu. Na ukázce níže je takový postup znázorněn:

V prostředí tabulkového procesoru MS Excel (nebo jiného) vyberte oblast buněk, které obsahují výrazy pro čárové kódy. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C (nebo v nabídce vyberte příkaz Kopírovat). Tím se do schránky Windows umístí seznam výrazů. V programu Čárové kódy 2 klikněte do textového pole a stiskněte klávesy Ctrl+V (nebo vyvolejte lokální nybídku a vyberte příkaz Vložit. Zkontrolujte, zda všechny výrazy odpovídají předpokládanému tvaru a zda jsou správného obsahu a předepsané délky. Zejména dbejte na to, aby za nebo mezi výrazy nebyly prázdné mezery a aby byly jednotlivé řádky správně odřádkovány (klávesou Enter).

Stejným postupem můžete přenést kódy i z jiných programů, předpokladem je, aby byly v prostém textovém tvaru.

Do textového pole je možné vkládat jednotlivé výrazy i pomocí jiných technik, např. snímáním čárových kódů čtečkou nebo načítáním kódů z RFID čipů.

Poznámka: Seznamy přenášené do textového pole ze schránky se vkládají na pozici kurzoru. Pokud tedy textové pole již obsahuje nějaké výrazy, je vhodné kurzor přesunout na požadovanou pozici, nejlépe na konec (třeba stiskem kláves Ctrl+End). Pokud chcete založit nový seznam, původní seznam smažte funkcí Úpravy | Vyprázdnit seznam nebo tlačítkem Vyprázdnit.

 

Automatické vytvoření seznamu

Program má vestavěný nástroj, který podle nastavení seznam vytvoří automaticky. Popis je uveden v kapitole Generování čárových kódů.

 

 

Ukládání seznamu

Změny obsahu textového pole se během práce průběžně ukládají (vždy při vymazání pole příkazem Vyprázdnit, před voláním tiskového modulu a před ukončením programu). Tím se předchází nechtěnému smazání seznamu. Seznam zůstává uchován i po uzavření programu. Ukládá se do souboru BarCode.txt.

Poznámka: Toho lze s výhodou využít pro účely archivní (např. vhodně pojmenované soubory ukládat do nějakého adresáře) s možností opětovného využití. Nebo i opačně - struktura souboru je jednoduchá, je možné ji tedy připravovat v jiných nástrojích, pak stačí soubor přejmenovat podle výše uvedeného názvu a po spuštění programu se seznam načte.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:07.