Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Tiskový modul

V programu Čárové kódy jsou všechny tiskové úlohy (včetně exportu do PDF a dalších služeb) řešeny v tiskovém modulu.

Uživatelské rozhraní je jednoduché, je to jednoduchý dialog s několika komponenty. V horní části formuláře je výrazným písmem uvedena vybraná předloha (dialogem Výběr předlohy pro tisk), pod ní je informační popiska o celkovém počtu záznamů připravených k tisku (počet čárových kódů). Dále následuje rámeček Typ čárového kódu. V rozbalovacím seznamu je možné vybrat požadovaný typ kódu, vybráním zátržítka Kontrolní součet se do bargraf doplní o kontrolní součet (mechanizmus, který zvyšuje spolehlivost čtení, ale nemusí ho některé čtečky podporovat), vybráním zátržítka Zobrazit text kódu v obrázku čárového kódu se při tisku vykresluje současně s čárovým kódem i jeho alfanumerický výraz ve tvaru, jak je uveden v seznamu. Výchozí nastavení po prvním spuštění programu je zachyceno na obrázku. Pokud je zvoleno jiné nastavení, je možné ho stiskem tlačítka Uložit nastavení trvale uchovat. Hodnoty se ukládají do souboru CaroveKody.ini.

 

Význam tlačítek v tiskovém modulu

 

Dialog pro nastavení tisku

 

Náhled na sestavu s čárovým kódem

 

Popis tlačítek v Nástrojovém panelu Náhledu

Tisknout - vyvolá dialog pro výběr a nastavení vlastností tiskárny. Lze zde definovat rozsah tisku, způsob tisku, počet kopií apod..

Otevřít - vyvolá dialog Open pro otevření uložené sestavy v interním formátu *.fp3.

Uložit - vyvolá dialog Save pro uložení sestavy v interním formátu *.fp3.

Export - umožní uložit sestavu jako dokument formátu PDF. Tento formát je velmi rozšířený a bezpečný. Umožňuje archivování sestav jako dokumentů v elektronické podobě.

Najít - vyvolá dialog pro vyhledávání textu. Význam má v rozsáhlých sestavách.

Zvětšit, Zvětšení, Zmenšit - nástroje pro volbu velikosti zobrazení.

Vzhled stránky - dialog pro definování vzhledu stránky

Navigační tlačítka (První stránka, Předchozí stránka, Číslo stránky, Další stránka, Poslední stránka) - nástroje pro listování a rychlý přesun na začátek sestavy, na konec sestavy a event. na zadanou stranu sestavy. Tato tlačítka se pro náhled a tisk jednostránkových tiskových úloh nezobrazují (příkazy k úhradě).

Zavřít - tlačítko pro zavření formuláře Náhled.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:09.