Revelo

dokumentace k programu

Formulář Měření

Na tomto formuláři se zapisují hodnoty a následně závěry měření výsledky vlastní revize elektropřístroje. Tlačítkem Nový (nebo klávesou Ins) se založí nový záznam s výchozími hodnotami datumů v kolonkách Revize provedena dne a Termín příští revize. Datum v první kolonce je odvozen z aktuálního data nebo jiného data (podle volby a nastavení na formuláři Nastavení prostředí), v druhé kolonce je datum automaticky posunuté o dobu, která je stanovená normou pro daný typ elektrospotřebiče. Hodnota v měsících je číselně uvedena vedle této kolonky. Pokud uživatel dodatečně změní datum v kolonce Revize provedena dne, je možné kliknutím na textový údaj aktuálně upravit i hodnotu datumu Termín příští revize. Tlačítka Aktual a Nastav umožňují rychlé zadání data. Aktual vrátí aktuální datum, Nastav vrátí datum nastavené na formuláři Nastavení prostředí.

Pokud je k vybranému elektropřístroji alespoň jeden záznam měření založen, je možné další nový záznam založit s výchozími hodnotami z libovolného předešlého záznamu. Toho se docílí položkou nabídky vyvolanou šipkou u tlačítka Nový. Položka se jmenuje Nový záznam s vložením výchozích hodnot aktuálního záznamu. Stejného efektu se docílí kombinací kláves Shift-Ins.

Do kolonky Poznámka k prohlídce se může uvést libovolný text v rozsahu až 255 znaků.

Do kolonky Zjištěné závady (celý název Zjištěné závady a návrh na jejich odstranění) se napíše závěr a případně stručně popíše co musí majitel s přístrojem udělat, pokud je zjištěna njaká závada. tex může být v rozsahu až 255 znaků.

Výchozím stavem zátržítek je stav nedefinováno, podle normy musí revizní technik na základě naměřených údajů a posouzení vystavit rozhodnutí. Jinými slovy, musí neurčitý stav zátržítek změnit na jeden z definovaných (ano / ne). Toto nelze opomenout, program neumožní záznam s neoznačeným zátržítkem uložit.

Položky Měřicí přístroj a Zkoušku provedl lze vybírat z rozbalovacího seznamu. Tlačítka s hvězdičkou slouží pro založení nové položky do číselníků Techniků a Měřicích přístrojů. Hodnoty těchto polí musí být vybrány z číselníků, záznam přístroje i jméno revizního technika musí existovat a to po celou dobu provozu programu (důvodem je generování sestav, které by se mohly na id záznamů z těchto tabulek odkazovat).

Tlačítkem Protokol je možné vytisknout nebo uložit do souboru PDF Protokol o revizi el. ručního nářadí, el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu dle ČSN 33 1600 ed.2. Význam ostatních tlačítek je popsán v kapitole Základní konvence.

Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce měření.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:17.