Příkazy Pro

dokumentace k programu

Import položek

Program Příkazy Pro umožňuje hromadný import položek do založeného příkazu. Pro import ze souboru je podporován formát XML, CSV a TXT, je možné i přímé vložení ze schánky Windows, text musí být stejné struktury jako TXT soubor (struktura tohoto souboru i ostatních je popsaná níže). Po nainstalování programu naleznete v podadresáři Vzory několik ukázkových souborů, z nich je struktura patrná. Vzor pro formát XML se může vytvořit i v tomto programu z údajů vytvořeného příkazu příkazem Příkaz | Uložit příkaz jako....

Import položek se předpokládá zejména v případech, kdy za podklad k platbě či k inkasu slouží výstupy z jiných např. účetních programů nebo jiných seznamů (typicky třeba MS Excelu). Například jeden uživatel programu Příkazy Pro používá jako podklady fakturaci od telefonní společnosti, kde je přílohou faktury rozpis nákladů za užívání sítě pro všechny telefony v majetku společnosti. Firma má se svými zaměstnanci dohodu o inkasování nadlimitního podílu nákladů. Tyto nadlimitní částky si firma od svých zaměstnanců nechává proplácet podáním hromadného příkazu k inkasu.

Vlastní import položek probíhá ve dvou oddělených etapách na formuláři Import položek. V první etapě se načtou záznamy ze vstupního souboru. Ten musí obsahovat seznam položek plateb ve vhodném formátu (viz dále). Korektně naimportovaná data do tabulky se mohou dále upravit níže popsanými nástroji. Pokud je vše po vizuální kontrole v pořádku může se přistoupit ke druhé etapě - k vlastnímu importu do příkazu, což představuje fyzický zápis jejich údajů do databáze. Účelem tohoto možná komplikovaného řešení je předejít kolizím ze vstupních dat v chybném tvaru.

Popis hlavní nabídky

Nabídka Soubor

Otevřít dokument Ctrl+O - vyvolá se nejprve dialog Otevřít soubor pro volbu souboru ve formátu XML, CSV a TXT. Pokud vybraný soubor vyhovuje konvenci, jeho obsah se načte do tabulky.

Konec Esc - zavře formulář a zajistí návrat d hlavního formuláře.

Nabídka Data

Nový záznam Ctrl+Ins - přidá do tabulky jeden prázný řádek, tím umožní doplnění záznamů i ručním zadáním údajů.

Odstranit záznam Ctrl+Del - umožní odstranit nevhodné záznamy ještě před vlastním importem.

Vložit záznamy ze schránky Shift+Ctrl+V - vloží záznam/záznamy ze schránky Windows. Formát je běžný textový, kde každý řádek představuje jeden záznam a sloupečky jsou odděleny tabulátory. Jde o tvar, který vkládá MS Excel do schránky (např. po stisku Ctrl+C nad vybranou oblastí). Je stejný jako soubor PrikazyVzor.txt, který naleznete v podadresáři Vzory.

Přenést záznamy do příkazu - zajistí přenos záznamů z tabulky do příkazu v hlavním formuláři. Před tímto procesem se ještě všechny záznamy ověří, např. se testuje délka výrazů a u číselných položek, zda výraz neobsahuje jiný než číselný znak (v kolonce částka se toleruje čárka jako oddělovač desetinných míst).

První záznam - navigační tlačítko pro přechod na začátek tabulky (na první řádek).

Předchozí záznam - navigační tlačítko pro přechod na předchozí řádek.

Následující záznam - navigační tlačítko pro přechod na následující řádek.

Poslední záznam - navigační tlačítko pro přechod na konec tabulky (na poslední řádek).

Nabídka Nápověda

Nápověda F1 - vyvolá nápovědu s popisem funkcí a dalšími informacemi.

Instrukce k importu

Program umožňuje zpracovat soubory ve formátu XML, CSV a TXT. Je nutné dodržet požadované uspořádání vnitřní struktury. Nejspolehlivější je formát XML, který musí odpovídat níže uvedené struktuře:

Jak je vidět z ukázky, jde o klasickou strukturu XML. Atributy v prvním elementu obsahují údaje příkazu a pro import (na popisovaném formuláři) se nevyužívají. Dále následují dva elementy "zaznam", každý obsahuje jeden záznam, tedy jednu položku příkazu. Kódování je v UTF-8, ale není to podmínkou, může být i jiné, např. windows-1250, uvnitř procesu dochází k překódování.

Tato ukázka je fotokopií uloženého příkazu číslo 2012_0006 obsahující dvě položky k inkasu (v hlavní nabídce na hlavním formuláři Příkaz | Uložit příkaz jako ... Shift+Ctrl+S).

Formát CSV je pro přenos strukturovaných dat také velmi vhodný, ale vyžaduje uspořádání přenášených polí podle přesného pořadí. CSV není striktně definovaný nějakou závaznou normou, je to jen princip. Každý program má pro CSV svoje specifika. Program Příkazy požaduje strukturu, která je dobře zřejmá ze vzoru:

Jde o klasický textový soubor, jednotlivá pole jsou oddělena oddělovacím znakem "|" (tzv. roura, na klávesnici Alt+0124), za posledním polem znak není vložen a na prvním řádku nejsou uvedena záhlaví polí.

Ze vzoru je dále patrné, jak vypadá záznam, pokud některá kolonka v něm není vyplněna (ve třetím řádku není vyplněn KS, SS, Zpráva pro příkazce a Zpráva pro příjemce). Oddělovací znaky však pochopitelně musí být přítomny i pro tyto nevyplněné kolonky.

Pro vytvoření tohoto CSV souboru z jiných podkladů nebo pro jeho modifikaci, aby odpovídala výše popsané specifikaci je možné použít celou řadu programů (jde o velmi rozšířený formát) např. MS Excel nebo výborný program speciálně určený k těmto účelů Databáze CSV z produkce studia Datales (ke stažení zde http://www.datales.cz/free/databaze_csv.html).

Formát TXT je poslední možností, jak importovat strukturovaná data do programu. Je to v podstatě CSV formát, pouze oddělovací znak je Tabulátor. Tento formát má tu výhodu, že se velice snadno připraví z tabulkového procesoru (např. Excelu). Soubor můžete otevřít a editovat např. v Poznámkovém bloku (Notepad), který je součástí každého OS Windows.

Ve formátech CSV i TXT může ale i nemusí být první řádek s názvy jednotlivých polí. Při procesu importu program vyhodnocuje každý řádek a pokud obsahuje nečíselné údaje, je takovýto řádek přeskočen.

Dávkový soubor MS Excel

Předpokládám, že máte tabulku v listě Excelu, ve které jsou definovány sloupečky v tomto pořadí:

Pořadí sloupečku musí být dodrženo, pokud nějakou kolonku nevyplňujete, i tak musí být pro ní vytvořen sloupeček. Vzor pro MS Excel je opět přiležen v podadresáři Vzory pod jménem souboru PrikazyVzor.xlsx. Po dokončení editace, vyberte oblast buněk nebo celý list (kliknutím myši do průsečíku horní a svislé lišty nebo kombinací kláves Crtl + A), dále výběrem v nabídce nebo stiskem Ctrl + C údaje vložte do schránky.

Ve druhém kroku si otevřete Poznámkový blok a zadejte Ctrl+V. Teď vidíte přenesené údaje, které jsou odděleny různě dlouhými mezerami. To jsou tabulátory. Dokument uložte jako textový soubor pod libovolným názvem.

Data ze souboru naimportujete příkazem Otevřít dokument nebo klávesou Crtl + O. Vyberte vhodný typ souboru a soubor vyhledejte. Nakonec výběr potvrďte. Pokud je obsah ve schránce korektní, měl by se promítnout v tabulce. Údaje v tabulce je možné posoudit případně upravit a pokud je vše v pořádku přenést je do příkazu - funkcí Přenést záznamy do příkazu.

Přenos dat ze schránky

Pokud máte data načtená ve schránce (podle výše popsaných postupech) můžete je nyní vložit přímo do programu bez vytváření dávkového souboru. V programu Příkazy Pro otevřete nebo založte nový příkaz, v nabídce vyberte položku Importovat položky nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins, tím se vyvolá tento formulář a zde zadejte Vložit záznamy ze schránky nebo kombinaci kláves Shift + Ctrl + V, které mají stejný význam.

Ukázka tabulky v MS Excel

 

Poslední změna dokumentu: 30.05.2018 08:01:07.