Adresář

dokumentace k programu

Tisk

Položka menu Soubor | Tisk nebo stisk kláves Ctrl+P vyvolá okno Generátor sestav pro definování parametrů sestavy.

Před popisem prvků na formuláři je nezbytné vysvětlit pojem Předloha sestavy. Předloha je vlastně jakási šablona, která určuje pravidla, jak data z hlavního formuláře uspořádat, aby vznikla nová Sestava. Sestava je tedy již tedy finální produkt, připravený k prohlížení a tisku. Šablony se ukládají jako obyčejné soubory (formátu xml) do adresáře Ses a mají koncovku *.fr3. Pokud program v uvedeném adresáři příslušné soubory nenalezne, zůstane rozbalovací seznam prázdný.

V rozbalovacím seznamu se nejprve vybere požadovaná předloha sestavy. Pokud je ve vlastnostech vybrané předlohy uveden i její popis, zobrazí se pod rozbalovacím seznamem.

V rámečku Připojit soubor s textem pro hromadnou korespondenci je možné nadefinovat cestu k textovému souboru s textem, který bude součástí dopisu v rámci takzvané hromadné korespondence. Jde o zvláštní typ sestavy obchodního dopisu, kdy sdělení je pro všechny dopisy stejné a mění se pouze údaje adresy, které se přebírají z databáze. Připojení souboru má význam pouze pro sestavy, které jsou určeny pro hromadnou korespondenci. Takováto sestava má předlohu s databázovým polem označeným výrazem "hromadkorespon". Pro ostatní sestavy je zbytečné toto pole zadávat, protože se nevyužívá.

Přepínačem v rámečku Do sestav budou vybrány záznamy lze zvolit, jaké záznamy budou do sestavy zahrnuty (viz ). V rámečku Dále filtrovat podle podmínky lze přidat parametry filtru a tak ještě dále specifikovat podmínku pro výběr vyhovujících záznamů. Zadá se podmínka (bez ohledu na velikost písmen a délku) a v rozbalovacím seznamu se vybere požadované pole. Tlačítkem OK se filtr použije, tlačítkem Reset se zadání filtru zruší.

Tlačítkem Náhled se vybraná sestava podle vybrané předlohy vytvoří a zobrazí se na s názvem Prohlížení sestavy před tiskem.

Tlačítkem Tisk se odešle sestava přímo na tiskárnu.

Tlačítkem Editace se vyvolá prostředí generátoru sestav Fast Report, což je výkonný nástroj na vytváření a opravy již vytvořených předloh sestav. Uživatel tak není závislý na tvůrcích programu a může si vytvářet a přizpůsobovat sestavy podle svých představ.

Tlačítko Nová umožní vytvoření nové předlohy sestavy. Nejprve se ve vyvolaném dialogu musí zadat jméno nové sestavy a tlačítkem Uložit ho zapsat na disk. Soubor musí být umístěn v adresáři SES, jinak by ho program později nemohl nalézt. Dále se zobrazí editační prostředí generátoru sestav. Zde je možné předlohu doplnit event. opravit.

Tlačítkem Odstranit se nepotřebná sestava odstraní z rozbalovacího seznamu a současně se smaže z adresáře SES.

Tlačítko Zavřít uzavře formulář.

Přehled polí předávaných do generátoru sestav

Databázové pole

db_nazev Nazev
db_provozovna Provozovna
db_zastupce Zastupce
db_ulice Ulice
db_psc PSC
db_obec Obec
db_telefon Telefon
db_fax Fax
db_email Email
db_pzn Pzn
hromadkorespon TextHromadKorespon

Plní se z databázové tabulky, jsou to informace o adresátech. Výjimkou je hromadkorespon, toto pole se plní z textového souboru, jehož název a celá platná cesta je uvedena v textovém poli Připojit soubor s textem pro hromadnou korespondenci.

Promenné

Název Nazev
Ulice Ulice
Město Mesto
Stát Stat
IČO ICO
DIČ DIC
Tel Tel
Fax Fax
Email Email
WWW WWW
Osoba Osoba
Rezerva Rezerva

Do proměnných se přenášejí údaje uživatele programu uvedené ve formuláři Konfigurace.

Dále se do generátoru sestav předává údaj o názvu souboru Loga a celé platné cestě. Při spuštění formuláře Generátor sestav se ověří přítomnost tohoto souboru, vyhledá se komponenta Logo a obrázek se do ní vykreslí.

Náhled

Náhled sestavy umožňuje zběžnou kontrolu před jejím vytištěním.

Nástrojový panel v horním okraji tohoto formuláře obsahuje tlačítka Tisknout, Otevřít, Uložit, Export (do formátu PDF), Najít, Zvětšení, Vzhled stránky, Navigační tlačítka a tlačítko Zavřít.

Tlačítko Tisknout vyvolá dialogový panel Nastavení tisku:

Tisk

V rámečku Tiskárna lze v rozbalovacím seznamu vybrat tiskárnu a tlačítkem Vlastnosti zvolit její nastavení. V rámečku Rozsah stránek lze omezit tisk na vybrané stránky. Před tiskem celé sestavy je výhodné vytisknout jednu zkušební stránku. Mohou se projevit chyby v nastavení tiskárny nebo nevhodné předloze sestavy. Tlačítkem Ok se odešle sestava na tiskárnu.

Export PDF

Vyvolá se tlačítkem Export PDF a slouží pro nastavení parametrů kompilace tiskové úlohy do PDF souboru. Důležitá je hlavně záložka Export a na ní volba Optimalizovat tisk. Je vhodné trochu experimentovat a zkoušet a pak zvolit nejvhodnější nastavení pro danou úlohu.

Editace

Tlačítko Editace vyvolá prostředí editace, které umožňuje upravovat předlohy tiskové úlohy.

Nová

Tlačítko Nová vyvolá klasický dialog Uložit jako, po zadání vhodného jména předlohy se vytvoří nový soubor předlohy (koncovka souboru *.fr3) a otevře se prostředí editace pro její dohotovení.

Nový soubor předlohy je možný vytvořit i tak, že již existující předlohu otevřete v editaci a zde ji přikazem Uložit jako uložíte do podadresáře Ses s nějakým vhodným názvem.

Tlačítko Nová vyvolá klasický dialog Uložit jako, po zadání vhodného jména předlohy se vytvoří nový soubor předlohy (koncovka souboru *.fr3) a otevře se prostředí editace pro její dohotovení. Nově vytvořenou předlohu je vhodné výstižně pojmenovat, k tomu je určený formulář Nastavení reportu, kde na záložce Popis je kolonka Název. Tento formulář vyvoláte v prostředí editace z hlavní nabídky příkazem Report | Nastavení.

Odstranit

Tlačítko Odstranit smaže aktuálně vybranou předlohu a odstaní ji ze seznamu.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:39:17.