Pokladní kniha Pro

dokumentace k programu

Nový záznam

Nová data se vkládají pomocí tohoto formuláře. Vyvolá se z hlavního formuláře příkazem Data | Nový záznam nebo klávesou Ins.

 

Textová pole (kolonky) odpovídají struktuře databáze (viz datová tabulka na hlavním formuláři).

Kolonka Datum se vyplňuje automaticky při založení záznamu. Vložené datum je podle zvolené volby Výchozí datum pro nový záznam v konfiguraci. Datum je možné změnit buď vyvolání nástroje kalendář (kliknutím na kolonku nebo na tlačítko Datum) nebo pomocí rychlých voleb (další tlačítka napravo).

Kolonka Číslo dokladu se vyplňuje automaticky při založení záznamu. Při změně pohybu se mění prefix, číselná hodnota vlastního čísla zůstává stejná. Prefix i volbu číselných řad je možné změnit v nastavení prostředí. Pokud nevyhovuje automatické přidělování čísla dokladu, je možné i tuto funkci vyřadit. V tom případě se zobrazí textové pole, do kterého musí uživatel vložit číslo dokladu ručně. Toto číslo musí být jedinečné, před uložením záznamu se testuje na případnou duplicitu.

Do kolonky Popis položky je účelné záznam opatřit textem, který výstižně charakterizuje pokladní doklad, repektive jeho účel. Vyplnění položky není z technického řešení ani legislativy povinné, ale je doporučováno ho vyplňovat.

Kolonky Příjem a Výdaj jsou určeny pro vložení částky. Částka se uvede do kolonky podle druhu operace (příjem/výdaj), druhá kolonka se vyplňovat nemusí, program automaticky doplní nulu.

Tlačítko Tisk umožní vytisknout z údajů aktuálního záznamu Příjmový/výdajový doklad.

Tlačítko Reset obnoví do výchozího stavu všechny údaje.

Tlačítko Ok uloží změnu a uzavře formulář, naopak tlačítko Storno záznam stornuje.

 

Poznámka: Tlačítka Tisk, Nový a navigační < (vzad) a > (vpřed) tak trochu nezapadají do logiky obvyklého uživatelského rozhraní, ale jsou velmi užitečná. Jejich význam spočívá v tom, že není potřeba pro každý nový záznam nebo editaci uzavírat a vyvolávat formulář. To je při velkém množství jednotvárných operací úmorné. Prostě kdykoliv pro stisku kteréhokoliv z těchto tří tlačítek dojde k uložení rozpracovaného záznamu a následně k založení nového (tlačítkem Nový) nebo přechod na předcházející či následující (zbylými dvěma). Pokud je záznam v režimu vkládání nebo editace, dojde nejprve k uložení případných změn. Všechny změny se průběžně promítají v hlavním formuláři, takže je možné průběžně sledovat změny v datové tabulce i v souhrnných údajích pod tabulkou. Vyjádřeno slovním popisem to působí komplikovaně, ale po chvilce práce je tato logika snadno patrná a přispívá k pracovní pohodě.

 

Pod tabulkou je dále v hranatých závorkách uveden režim programu (je stejný jako ve stavovém panelu na hlavním formuláři):

 

Poslední změna dokumentu: 28.08.2017 21:35:12.